POLITIKA BEZBEDNOSTI I KVALITETA PROIZVODA

Osnovna ideja i zahtev poslovanja u firmi je da našem kupcu /korisniku osiguramo uvek potpuno bezbednu hranu visokog kvaliteta, koja ni na koji način neće ugroziti njegovo zdravlje i koja će u potpunosti ispuniti njegova očekivanja. Da bi smo to postigli uveli smo i održavamo sistem koji je zasnovan na preventivnim merama koje smo ugradili u naše procese, a koje obuhvataju:
 • Sirovine se nabavljaju od pouzdanih dobavljača koji se pridržavaju dobre proizvođačke prakse sa najvišim standardima higijene.
 • Pekarski, poslastičarski proizvodi, kuvana jela i ostali proizvodi se proizvode na osnovu zahteva standarda IFS 6.1.
 • Materijali i proizvodi koji se koriste u procesu rada, isključivo se nabavljaju od odobrenih isporučilaca. Nabavljeni materijali i proizvodi poseduju sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti i usklađeni su sa specifikacijama a pored toga redovno se proveravaju u akreditovanim laboratorijama, kako bi bili apsolutno sigurni da će naši korisnici dobiti potpuno bezbedan proizvod.
 • Primenom higijensko-sanitarnih mera obezbeđujemo adekvatne higijenske uslove u magacinima, transportnim sredstvima, pomoćnim prostorijama i okruženju.
 • Proizvodna oprema se održava u skladu sa planovima preventivnog održavanja, čisti i dezinfikuje na način koji obezbeđuje potpune higijenske uslove rada.
 • Oprema koja se koristi za merenja, kontrolisanja i ispitivanja redovno se proverava (eksterno i interno).
 • Voda koja se koristi u procesu proizvodnje odgovara propisima kojima se reguliše kvalitet vode za piće.
 • Zaposleni koji su u kontaktu sa prehrambenim proizvodima podvrgavaju se periodičnim sanitarnim pregledima, održavaju visok nivo higijene i obučeni su za primenu sanitarnih principa u prometu prehrambenih proizvoda i efikasno obavljanje svojih zadataka.
 • Zaposleni poštuju sve mere preventive i zaštite u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a vezane su sa pandemijom Kovid 19.
 • Redovnom obukom zaposlenih obezbeđuje se stvaranje svesti o značaju bezbednosti proizvoda i primeni svih mera i pravila kojima se to postiže.
 • Pravilnim odlaganjem i rukovanjem otpadom obezbeđuje se visok nivo higijenskih uslova u objektima i okruženju i zaštita od štetočina.
 • U obavljanju svojih aktivnosti preduzeće primenjuje pozitivne zakonske propis.
 • Redovnom komunikacijom sa klijentima i korisnicima naših proizvoda i usluga, upoznajemo ih sa politikom bezbednosti proizvoda i saznajemo njihova očekivanja.
 • Primena dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre higijenske prakse (GHP) i sistema analize rizika i upravljanja rizikom u kritičnim kontrolnim tačkama (HACCP sistem) predstavljaju osnovu na kojoj preduzeće gradi svoju politiku poslovanja.
 • Transport naših proizvoda se vrši adekvatnim prevoznim sredstvima pri čemu se strogo poštuje sistem IFS 6.1, o čemu svedoče zapisi koji se vode redovno.

 

Ciljevi primene ovih mera su: zdravstveno ispravni i bezbedni proizvodi visokog i prepoznatljivog kvaliteta, sigurnost i poverenje klijenta, smanjenje žalbi, povećanje uspešnosti kompanije.

Основна идеја и захтев пословања у фирми је да нашем купцу /кориснику осигурамо увек потпуно безбедну храну високог квалитета, која ни на који начин неће угрозити његово здравље и која ће у потпуности испунити његова очекивања. Да би смо то постигли увели смо и одржавамо систем који је заснован на превентивним мерама које смо уградили у наше процесе, а које обухватају:
 • Сировине се набављају од поузданих добављача који се придржавају добре произвођачке праксе са највишим стандардима хигијене.
 • Пекарски, посластичарски производи, кувана јела и остали производи се производе на основу захтева стандарда IFS 6.1.
 • Материјали и производи који се користе у процесу рада, искључиво се набављају од одобрених испоручилаца. Набављени материјали и производи поседују сертификате о здравственој исправности и усклађени су са спецификацијама а поред тога редовно се проверавају у акредитованим лабораторијама, како би били апсолутно сигурни да ће наши корисници добити потпуно безбедан производ.
 • Применом хигијенско-санитарних мера обезбеђујемо адекватне хигијенске услове у магацинима, транспортним средствима, помоћним просторијама и окружењу.
 • Производна опрема се одржава у складу са плановима превентивног одржавања, чисти и дезинфикује на начин који обезбеђује потпуне хигијенске услове рада.
 • Опрема која се користи за мерења, контролисања и испитивања редовно се проверава (екстерно и интерно).
 • Вода која се користи у процесу производње одговара прописима којима се регулише квалитет воде за пић.
 • Запослени који су у контакту са прехрамбеним производима подвргавају се периодичним санитарним прегледима, одржавају висок ниво хигијене и обучени су за примену санитарних принципа у промету прехрамбених производа и ефикасно обављање својих задатака.
 • Запослени поштују све мере превентиве и заштите у складу са препорукама Министарства здравља Републике Србије, а везане су са пандемијом Kовид 19.
 • Редовном обуком запослених обезбеђује се стварање свести о значају безбедности производа и примени свих мера и правила којима се то постижe.
 • Правилним одлагањем и руковањем отпадом обезбеђује се висок ниво хигијенских услова у објектима и окружењу и заштита од штеточинa.
 • У обављању својих активности предузеће примењује позитивне законске пропис.
 • Редовном комуникацијом са клијентима и корисницима наших производа и услуга, упознајемо их са политиком безбедности производа и сазнајемо њихова очекивања.
 • Примена добре произвођачке праксе (GMP), добре хигијенске праксе (GHP) и система анализе ризика и управљања ризиком у критичним контролним тачкама (HACCP систем) представљају основу на којој предузеће гради своју политику пословања.
 • Транспорт наших производа се врши адекватним превозним средствима при чему се строго поштује систем IFS 6.1, о чему сведоче записи који се воде редовно.

 

Циљеви примене ових мера су: здравствено исправни и безбедни производи високог и препознатљивог квалитета, сигурност и поверење клијента, смањење жалби, повећање успешности компаније.